Bechemot666

61 tekstów – auto­rem jest Beche­mot666.

Co jest gor­sze?? Sa­mot­ność czy by­cie z kimś i ciągła oba­ze ze się ta osobę stra­ci?? Wal­czyć czy umrzeć 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 grudnia 2016, 13:10

Jeśli człowiek całe la­ta wal­czy i nie widzi końca swo­jej wal­ki. Ma jedną myśl: KAPITULACJA 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 czerwca 2016, 09:39

Zas­ta­nawia mnie cze­mu w dzi­siej­szych cza­sach śmierć jest ta­bu. O śmier­ci się nie mówi ot­warcie. Śmier­ci się boimy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 kwietnia 2016, 08:00

Czym jest śmierć w dzi­siej­szych czasach?? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 kwietnia 2016, 11:03

Ufor­mo­walo się wal­nie jed­no marze­nie. By Po pros­tu usiąść i by mo­ja duża uke­ciala w ni­kad zos­ta­wiając pus­te naczy­nie. By mo­je ciało było lrzej­sze o 36 gram 

myśl • 27 marca 2016, 19:46

Przychodzi ta­ki czas ze trze­ba wstać. Sięgnąć po plasz i ka­pelusz za­wie­szo­ny na gwoz­dziu i wyjść. Zam­knąć za sobą roz­dział i się pożeg­nać. Wienc żeg­nam może tu jeszcze kiedyś za­witam. Miłego życia wam. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2016, 20:43

Dziś się obudziłem i zro­zumiałem ze z ro­kiem 2016 nad­chodzi czas wielu trosk i zmartwień. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 stycznia 2016, 09:57

Czy dep­resja jest wstyd­li­we cho­roba?? Cze­mu przed in­ny­mi tak skrzętnie uk­ry­wamy że ma­my ra­ka duszy?? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 grudnia 2015, 08:45

Jeśli my chrześci­janie mu­simy płacić po­datek za swoją wiarę w państwach is­la­mu. To czy my nie po­win­niśmy nałożyć na wyz­nawców al­lacha po­dat­ku za wiarę jeżeli mie­szkają w naszych kra­jach. Chrześci­jańskich krajach. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 listopada 2015, 08:54

Praw­dzi­wy związek nie po­lega na ule­ganiu i slodze­niu dru­giej oso­bie. Po­lega na długich roz­mo­wach i dochodze­niu do wspólne­go zdania 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 listopada 2015, 07:27
Zeszyty
  • ŻYCIE – Życie jest podłe ale piękne.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bechemot666

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność

3 czerwca 2016, 12:21Bechemot666 sko­men­to­wał tek­st Jeśli człowiek całe la­ta [...]

20 kwietnia 2016, 18:43Niusza sko­men­to­wał tek­st Zastanawia mnie cze­mu w [...]

19 kwietnia 2016, 16:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czym jest śmierć w [...]

19 kwietnia 2016, 14:31marchand de som­meil sko­men­to­wał tek­st Czym jest śmierć w [...]

19 kwietnia 2016, 13:50Pozaziemski sko­men­to­wał tek­st Czym jest śmierć w [...]

19 kwietnia 2016, 13:11Bechemot666 sko­men­to­wał tek­st Czym jest śmierć w [...]

27 marca 2016, 19:47CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Uformowalo się wal­nie jed­no [...]

11 stycznia 2016, 20:43Bechemot666 do­dał no­wy tek­st Przychodzi ta­ki czas ze [...]

3 stycznia 2016, 20:22Bechemot666 sko­men­to­wał tek­st Chciałabym być jak ma­leństwo [...]

3 stycznia 2016, 12:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dziś się obudziłem i [...]